create your own web page
StudioMega - Website laten bouwen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

1998 / 2019
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Studiomega: de aanbieder van de reclame en internet diensten.
Opdrachtgever: de afnemer van de diensten.

Laatste update: december 2018.
Betreft aanvulling: het huren (leasen) van websites.

Algemeen

Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het leveren van producten en/of diensten voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.

Internet sites, folders en promotie
Aan geen enkele vermelding op onze internet site, e-mail marketing en door of namens ons uitgegeven folder- of promotiemateriaal kunnen rechten worden ontleend.

Privacy
Alle gegevens van de opdrachtgever, alsmede alle aangeleverde materialen en/of informatie blijven uitsluitend in ons eigen klantenbestand t.b.v. een maximale dienstverlening. Zij worden nimmer aan derden verkocht, ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven, tenzij hiervoor op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak een verplichting bestaat.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen, verkopen en leveringen, alsmede opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen, kleuren, technische specificaties, alsmede tekeningen, schema's e.d. gelden slechts bij benadering. Alle bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, waaronder, doch niet beperkt tot berekeningen, schema's, tekeningen, beeldmateriaal, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, sjablonen, aangeleverd op welk medium dan ook, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming onzerzijds nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.

Opdracht
Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door Studiomega schriftelijk is bevestigd, en/of een bevestiging is ontvangen per post of e-mail, dan wel met het productieproces een aanvang is gemaakt.

Content
Wij behouden ons het recht voor om opdrachten tot het ontwerpen, verwerken, aanpassen, uploaden of hosten van internet pagina's zonder opgaaf van redenen te weigeren. Porno, Warez en MP3 sites, alsmede pagina's met racistische, fascistische, pornografische, illegale, of, uitsluitend te onzer beoordeling, ongewenste inhoud, worden in ieder geval geweigerd. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde, onverminderd volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde pagina's.

Inbreuken op rechten, wetten
Indien de opdrachtgever ons opdraagt producten en/of diensten te leveren en/of te verwerken, naar tekst- of beeldmateriaal, sjablonen of modellen, of andere van opdrachtgever afkomstige aanwijzingen, neemt de opdrachtgever de volle garantie op zich dat door de levering van de gevraagde producten en/of diensten geen merk, octrooi, handelsmodel, auteurs-, beeld-, portret- of persoonsrecht, of enig ander recht van derden wordt aangetast, dan wel enige wet wordt overtreden.
Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak hiertoe verplicht zijn, alsmede indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de levering van bovenbedoelde producten en/of diensten, zijn wij zonder meer gerechtigd het productieproces en/of de levering te staken, terug te draaien of te compenseren en van de opdrachtgever een vergoeding van de gemaakte onkosten benevens een schadevergoeding te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden zijn. Tevens is de opdrachtgever gehouden ons te vrijwaren in alle vorderingen die het gevolg zijn van deze inbreuk of overtreding.

Kwaliteit
Het ontwerpen en/of hosten van internet pagina's en overige internet gerelateerde producten en/of diensten geschiedt overeenkomstig de op dat moment bij ons geldende specificaties en normen.
Indien is overeengekomen dat een product en/of dienst vooraf in een testversie aan de opdrachtgever wordt voorgelegd, kunnen slechts evidente afwijkingen in de tekst of functionaliteit grond voor weigering zijn. Esthetische en grafische aspecten, voor zover deze niet expliciet zijn overeengekomen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten als grond voor weigering.
Indien de opdrachtgever geen testversie heeft verlangd, dan vindt de levering plaats op grond van de specificaties in de opdracht en kunnen alleen evidente afwijkingen hiervan grond voor een protest opleveren.

Diensten en producten van derden
Indien voor het uitvoeren van een opdracht en/of de levering van een product en/of dienst gebruik wordt gemaakt van producten en/of diensten van derden, waaronder, doch niet beperkt tot stroomvoorziening, verbindingen, hardware, software, cgi-scripts, java-applets en -scripts, geschiedt dit op basis van de voor de betreffende derde geldende bepalingen. Voorts aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het niet, of onjuist functioneren van deze producten en/of diensten.

Zoekmachines
T.a.v. de indexering bij zoekmachines van al dan niet door ons ontworpen, uploaded of bij ons ondergebrachte internet pagina's beperken wij ons uitsluitend tot het eenmalig aanmelden bij enkele zoekmachines, waarbij zowel de afzonderlijk aan te melden pagina's als de zoekmachines te onzer oordeel en keuze worden geselecteerd.
Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van het tijdstip en/of de wijze waarop de betreffende pagina wordt geïndexeerd, alsmede het al of niet accepteren van de pagina door de betreffende zoekmachine.

Hosting-, domeinnaam-, onderhoudscontracten
Contracten voor hosting, serverhuur, doorlopende onderhoudscontracten en/of domeinnaam registratie (alle extensies) worden aangegaan voor een periode van vijf jaar met stilzwijgende verlenging, met een opzegtermijn van één maand.

Reclames
Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk binnen 8 dagen na de levering schriftelijk te onzer kennis gebracht zijn. Indien door ons aan een reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht, zonder dat de opdrachtgever daaraan rechten kan ontlenen.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het in overleg met, of naar wens van de opdrachtgever leveren van een product en/of dienst welke slechts een deel uitmaakt van de volledige opdracht, behouden wij ons het recht voor de volledige opdracht te factureren.
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 2 procent per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag vanaf de dag, waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Alle invorderingskosten welke door ons gemaakt worden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Een beroep op wanprestatie geeft opdrachtgever niet het recht betaling van facturen op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de algehele voldoening van de door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen behouden wij te allen tijde het eigendom van de door ons geleverde producten en/of diensten, zulks tot zekerheid van de betaling van al het ons toekomende, niets uitgezonderd.
Indien en voor het geval de opdrachtgever niet, of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, worden wij terstond en onherroepelijk gemachtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het geleverde terug te nemen, stop te zetten en/of te verwijderen van welke mediumdrager dan ook.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vervanging of herstel van hetgeen ondeugdelijk werd geleverd, of - te onzer keuze - tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de opdrachtgever in rekening werd gebracht en door opdrachtgever reeds is voldaan.
Elke vordering van vergoeding van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
De opdrachtgever vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schaden en interesses die deze derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons instellen. De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die uit de rechtsvordering van derden voor ons kunnen ontstaan.

Ontwerpen
Van elke internetpagina, ontwerp, bewerking, script en/of applicatie, alsmede elk deel daarvan, door, of in opdracht van ons tot stand gekomen, behouden wij te allen tijde alle rechten. Tevens dienen alle zichtbare en/of in broncode verwerkte copyright opmerkingen alsmede hyperlinks naar onze internet site te allen tijde onveranderd in stand te blijven. Wij behouden ons het recht voor al dan niet geleverde producten en/of diensten tevens t.b.v. eigen promotionele doeleinden te gebruiken. Indien de overeenkomst deels of geheel ontbonden wordt, verkrijgen wij alle rechten m.b.t. de door ons reeds ontwikkelde producten en/of diensten.

Zaken m.b.t. het huren (leasen) van websites (Aanvulling dec. 2018)

Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst en prijsverhoging

De overeenkomst tussen Studiomega (de aanbieder) en de opdrachtgever wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studiomega aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studiomega worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Studiomega is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studiomega is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

Studiomega zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en de algemene voorwaarden van Studiomega

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Studiomega gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ons bedrijf bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ons op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kunne wij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ons gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Studiomega daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien wij met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan zijn wij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Studiomega - alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Studiomega rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop of huur zal plaatsvinden. 

Geschillen, toepasselijk recht
Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, waarbij de Rechtbank Eindhoven, dan wel de Kantonrechter te Helmond, bevoegd zal zijn van die geschillen kennis te nemen.
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard in deze algemene voorwaarden laat dit de werkingskracht tussen de gebruiker en Studiomega van alle overige bepalingen onverlet.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.

1998/2019 © Studiomega - Alle rechten voorbehouden.

StudioMega - Website laten bouwen